Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 786 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Türküler; Herkese ait olan, duyguları paylaştıran, tarihin ve coğrafyanın ruhunu yansıtan, toplumun benimsediği ezgilerin kulaktan kulağa yayılarak öğrenilmesiyle oluşan bir kültür ögesidir. Tek sesli olarak kendi kültürümüzü yansıtan bu olgu içerik ve biçimsel olarak çoksesli yorumlama yöntemi ile gelecek nesillere daha çağdaş ve modern bir yapı sunacaktır. Bu bağlamda türkülerin melodik yapısını doğru yöntemlerle çok seslendirmek halk müziğinin gizli zenginliklerini ortaya çıkaracaktır. Bu çalışmada, Tü
32.5 TL.
Nevşehir yöresi uzun yıllardır birçok şair, âşık ve halk ozanına ev sahipliği yapmış, onların eserlerine de ilham kaynağı olmuştur. Özellikle Ürgüplü Refik BAŞARAN, Avanoslu Selahattin KÜÇÜKDAĞ, Âşık Şuayip SERTBAKAN ve Hacıbektaşlı Veli KANGAL gibi yörenin önde gelen halk ozanları, Nevşehir müzik kültürüne önemli katkılar sağlamıştır. Özellikle Ürgüp-Hacıbektaş-Avanos ilçe ve köylerinden derlenen türküler incelendiğinde yörenin kendine has unsurları hemen göze çarpmaktadır. Nevşehir yöresi türkülerine bakı
47.5 TL.
Dijitalleşme günlük hayatımızın bir parçası geldiğinden beri hem iletişim sürecini hem de kültür anlayışımızı ve pratiklerimizi derinden değiştirmiştir. Bu çalışma dijitalleşme sürecine odaklanırken bu sürecin iletişim kavramında yarattığı değişimi ve kültüre bakış açımızda neden olduğu dönüşümü anlamayı amaçlamaktadır. Dijitalleşme zaman ve mekân sınırlamasına son getirerek iletişim sürecini hızlandırmış ve dönüştürmüştür. Bu çalışmanın ana ekseni dijitalleşme ve iletişim kavramlarını küreselleşme ve kül
25 TL.
“Modern İşletmecilikte Yönetsel Konular” isimli bu kitap işletmeciliğin farklı alanlarında işletme içi ve dışında faaliyetlere etki edecek, teknik, yöntem ve uygulamalardaki gelişmeleri kavramsal olarak anlatmakta ve aynı zamanda bu kavramları yönetsel olarak ele almaktadır. Yirmi bir bölümden oluşan kitap özellikle genel işletmecilik konuları ile birlikte yönetim, bilgi ve teknoloji, pazarlama, üretim, Ar-Ge vb. alanlarla ilgili kavramları yönetsel açıdan ele almaktadır. Kitap birinci bölümünden başlayarak
50 TL.
“Yönetimde Değişen Çevreye Uyum Mekanizmaları” isimli bu kitap, örgütlerin iç ve dış çevreden elde edeceği bilgiler ışığında örgüt yapısındaki değişim, örgüt bünyesindeki bireylerin birbirleri ve örgütle olan ilişkileri, farklılıkları (bilgi, beceri, yetenek, yaratıcılık, girişimcilik vb.) yönetecek ve örgütün çevreye uyumunu sağlayacak zeki örgütün oluşumuna katkı yapacak on dokuz bölümden meydana gelmektedir. Kitap birinci bölümünden başlayarak son bölüme; “Örgütsel DNA”, “Liderlik”, “Koçluk ve Mentorluk”
50 TL.
Dünya’da özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra bu entegrasyon hareketleri başlamış, 1980’li yıllardan günümüze kadar “Küreselleşme” olgusuyla birlikte giderek daha önemli hale gelmektedirler. ….. Prof. Dr. Ramazan KILIÇ Küreselleşmenin ekonomi boyutunun en önemli ekonomik itici dinamiği ulus-ötesi şirketler ve rekabete dayalı uluslararası pazarlama yöntemleridir. Küreselleşme boyutunda teknoloji ve bilişim teknolojilerini kullanan şirketler dünya sanayi üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştirmekte
40 TL.
Tonal Deşifre I kitabının amaçladığı ilk kazanım, aralık bilgisidir. Sağlam bir aralık bilgisi her türlü icranın, melodik okuma, dinleyerek analiz, akor bağlanışları ve kalışları, nihayet deşifrenin doğru gerçekleştirilmesini kolaylaştırır. Koro, oda müziği ve orkestra çalışmalarında daha iyi sonuçlar alınmasını olumlu yönde etkiler. Bu nedenle aralıkların öğretimi özel olarak tasarlanmış, yine kolaydan zora doğru çeşitli tartımların, ses değiştirici, işaretlerin ve müzik yazısının hız-nüans-ifade terimleri
39 TL.
Çocuk ve gençleri, küçük görerek ve küçümseyerek değerleri öğretemeyiz. Birey hangi yaşta ve hangi konu olursa olsun anlatılanları, öğretilenleri kapasitesine göre anlayacak, kavrayacak, öğrenecek özelliklere sahiptir. Dolayısıyla çocuk ve gençleri küçük olarak görmemeli onları yaratılanların en güzeli olarak kabul etmeli ve değerleri öğretmeye çalışmalıyız. Çocuk ve gençlere değer vermeden, onları sevmeden ve saymadan değerleri öğretemeyiz.
25 TL.
Bir müzik eseri melodi, ritim, armoni, form vb. birçok bileşende n meydana gelir. Müzik kompozisyonlarını incelemek, kendinden önceki bestecilerin müzikal dillerini anlamak için önemlidir. Ayrıca analiz yapan kişiye bestecilerin müzikal malzemeyi ne şekilde kullandıkları hakkında fikir verir. Özetle, kendinden önceki dönemlere ait müzik eserlerini analiz etmek, müzikal yaratımın önünü açan bir rehber niteliğindedir. Zira tarihte bilinen büyük besteciler de bu yolu izlemişlerdir. Örneğin, J.S. Bach, Mozart,
30 TL.
21. yüzyılın internet teknolojisinin geldiği nokta ve yaşamın hemen hemen tüm safhalarında belirli ölçüde kullanılan internetin, günümüz tüketicisi ile müşteri arasındaki çizgiyi neredeyse ortadan kaldırmaktadır. İşletmelerin piyasadaki rekabet edebilme gücünü elde edebilmede hem internet teknolojisi hem de onu kullanan tüketici kitlesinin yaşadığı dönüşümle birlikte istek ve beklentilerini görmezden gelmesi beklenemezdi. Bu nedenle de karşılıklı memnuniyetin oluşacağı, beklentilerin karşılanacağı modern bi
40 TL.
Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi’nde başladığı doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme alanında “Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Planlama Bağlamında Performans Yönetim Sistemi Geliştirme: Bir Model Önerisi” isimli tezi ile 2017 yılında bitirmiştir. 2011-2017 yılları arasında Selçuk
30 TL.
It can be said that the global crisis that started in 2007 and spread rapidly in the world affected all countries deeply and changed almost all balances. The 2008 crisis is quite different from other crises, including the big crisis in 1929. The 2008 global crisis differs from other crises due to its scale and its global impact. The crisis, which started in the United States in 2008, has spread rapidly to all countries of the world. Loans given to lowincome individuals with a high risk of non-reimbursemen
25 TL.
Günümüz dünyasında küreselleşme, artan rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler, yaşanan hızlı değişimler, ekonomik belirsizlikler ve riskler işletmeleri daha stratejik davranmaya ve üretim faktörlerini daha etkin ve verimli kullanılmaya itmiştir. Bu durum işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri için yeni ve güncel yaklaşımları takip etmelerini ve onlara uyum sağlamalarını gerekli kılmıştır. Bu kitap, yönetsel ve ekonomik açıdan işletme bilimindeki güncel konuları derinlemesine incelemek ve bu konu
40 TL.
İnsanlık tarihi ile kalkınma mücadelesinin aynı anda başladığı söylenmesine rağmen, kalkınmanın bir disiplin olarak ortaya çıkışı İkinci Dünya Savaşına dayanmaktadır. Savaşın bitmesi ile birlikte yeni kurulan ülkelerin uyguladıkları iktisadi politikalar, kalkınmaya verilen önemin artmasına yol açmıştır. Kalkınma, katma değerin yüksek olduğu malların ve hizmetlerin üretilecek şekilde ülkeye ait üretim yapısının yeniden düzenlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Tüm ülkeler için önemli ekonomi politikalarının başı
25 TL.
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecini hızlandırabilmesi, halkının refahını arttırabilmesi ve gelişmiş bir ülke olabilmesi için üretim hacmini ve milli gelirini arttırabilmesi gerekmektedir. Ülkelerin, üretimlerini ve milli gelirlerini arttırabilmesi için kullandıkları en önemli önemli araçların başında ise dış ticaret gelmektedir. Küreselleşmenin hız kazanması ve ülkeler arasındaki sınırların kalkmaya başlaması, ülkelerin dış ticarete verdikleri önemin artmasına sebep olmuştur. Türkiye, 24 Ocak 1980 y
25 TL.
Osmanlı imparatorluğu yıllarında günlerce, hatta haftalarca süren şenliklerde evlilik ve sünnet törenlerinin en önemli unsurlarından birisi olan nahıl, yine bu şenliklerin vazgeçilmezi olan “geçit törenlerinin” en önünde yer alırdı. Nahıllar, balmumundan meyveler, çiçekler, değerli taşlar, yaldızlı kâğıtlar, aynalar ile süslenerek sokaklarda bu şenlikleri izleyen halkın önünden büyük bir ihtişamla geçirilirdi. Bir nevi ağaca benzeyen nahıllar düğün sahibinin mali gücüne ve toplumdaki statüsüne uygun olarak
37.5 TL.
Toplum, benzerlikler ve farklılıklar üzerine inşa edilmiş bir insan birlikteliğidir. Bu birlikteliği oluşturan bireyler, sahip olduğu temel özellikler bağlamında kültürel bir yapı oluştururlar. Kültürel yapılarda, bizi biz yapan değerlerden hareketle, insan ile ilgili, insanı ilgilendiren her konuda bir etkileşim söz konusudur. Dolayısıyla kültür, insanların bir arada yaşamasına yardımcı olan bir sistemdir. Bu nedenle her toplum, kendisine bir kültür sistemi inşa etmektedir. Kültür, sosyal gerçekliği açıkl
29 TL.
Aile, yaşayan, gelişen, değişen ve sürekli şartlara uyum sağlamaya çalışan bir sistemdir. Aile sistemini, diğer sistemlerden ayıran en önemli ve benzersiz özelliği üyeler için sistemden çıkmanın mümkün olmamasıdır. Ölüm, göç veya boşanmayla bile... Toplumumuzda boşanma oranları giderek artmaktadır. Boşanma, aile sistemindeki tüm üyeler için stresli bir durumdur. Bu sebeple, evlilik gerçekleşmeden önce bireyleri, üyesi olmayı planladığı aile sistemiyle tanıştırmanın, kendi aile sistemi ile ilgili farkındalık
30 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 786 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1